Lagen och världshistorien – två fall, en metod

Av Arne Jarrick och Maria Wallenberg Bondesson
Publicerad:2010-03-15 11:51
Figur 2.

Figur 2.

Ett preliminärt resultat

I en inledande övning har vi gjort en jämförelse mellan Hammurabis lag från Babylon, cirka 1760 fvt. och T'angkoden från kinesiskt 600-tal vt. Det är alldeles uppenbart att T'angkoden är betydligt mer systematiskt uppställd än den fallbaserade (= kasuistiska) babyloniska lagen, och den har tillkommit i ett samhälle med en stat som var betydligt mer utbyggd än den rudimentära territorialstat som kung Hammurabi försökte etablera i Mesopotamien. Man kunde säga att T'angkoden vittnar om stor samhällelig komplexitet, i motsats till hur det var i Babylonien. Som framgår av tablån nedan, där de viktigaste resultaten av jämförelsen sammanfattas, bestraffades också brott mot staten i Kina långt hårdare än i Babylonien där sådant knappt förekom överhuvudtaget. Omvänt var egendomsbrott allvarligare i Babylonien än i Kina. En del likheter framträder också, till exempel att sexbrott reglerades i ganska liten omfattning men bestraffades hårt.

Fortsättningen

Mycket kan tilläggas till iakttagelserna ovan, och en del kommer att ändras i ljuset av insikter som studiet av andra lagar kan ge. Hammurabis lag ska följas upp med studiet av biblisk och romersk lagstiftning, och Tangstudiet kommer att följas av analyser av senare kinesiska lagar. Också svensk, fransk och annan lagstiftning kommer att studeras. Först med sådana utbyggda studier kan vi närma oss svaren på våra stora frågor om institutioner och kulturell dynamik – förutsatt att vår enkla metod visar sig hållbar.

 

 

Referenser

Enquist, Magnus, Ghirlanda, Stefano, Jarrick, Arne & Wachtmeister, Carl-Adam. Why Does Human Culture Increase Exponentially? Theoretical Population Biology, nr 74, 2008.

Johnson, Wallace, trans. The T´ang Code. Translated with an Introduction by Wallace Johnson. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1979 (vol. 1) & 1997 (vol. 2).

O’Manique, John. The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.

Roth, Martha T. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1997.