Källtexter

Humanistportalen publicerar utdrag ur färska svenska översättningar 
av för- och tidigmoderna texter. Översättningar från äldre språk som kräver specialistkunskaper för att behärskas ger en ingång både i texten själv och dess kulturella kontext. De kan vara till nytta både för forskaren och den allmänintresserade läsaren, särskilt när djupa kunskaper i de äldre språken i världen tenderar att bli en sällsynt vara. Att göra en översättning från ett äldre, inte längre talat språk innebär i sig en forskningsaktivitet, eftersom översättaren vanligen måste arbeta med olika editioner (vetenskapliga utgåvor) av originaltexten och ta ställning till problem, ofta både språkliga och innehållsliga, som texten kan ställa honom eller henne inför. När det kommer ut en översättning till svenska av en text på ett äldre språk visar detta att vi i Sverige ännu har tillgång till den specialistkompetens som översättningen kräver.