Välstånd och fattigdom. Var Europa rikare än Asien redan innan industrialiseringen?

Av Tommy Bengtsson
Publicerad:2010-09-14 14:24

De stora skillnaderna i levnadsstandard mellan olika länder är en av det nya årtusendets största utmaningar. Varje individ i Västeuropa och Nordamerika konsumerar mer än tio gånger så mycket som de som bor i många utvecklingsländer. Skillnaderna är också stora vad gäller utbildning och medellivslängd, liksom hälsan i största allmänhet. Begrepp som rika och fattiga, utvecklade och underutvecklade, har använts för att beskriva detta fenomen. Det finns också en öst-västlig dimension som var speciellt tydlig fram till på 1960-talet men är mindre tydlig idag på grund av den snabba industrialiseringen i delar av Asien.

Vad beror dessa skillnader på? Är de ett resultat av att väst industrialiserades långt tidigare än öst eller kan man spåra skillnaderna längre tillbaka i tiden? Med tanke på att skillnaderna har minskat i takt med att länder i Asien industrialiserats borde svaret vara ja. Den vanligaste uppfattningen, som härrör från de klassiska ekonomerna på 1700-talet, är emellertid att skillnaderna kan spåras tillbaka till tiden före västvärldens industrialisering, kanske ända tillbaka till medeltiden. Det finns emellertid flera historiker och ekonomer specialiserade på Asiens utveckling som menar att skillnaderna i levnadsstandard var små före den industriella revolutionen.

Hur uppstod synen att skillnaderna i levnadsstandard var stora redan innan väst industrialiserades? Ett skäl var handeln mellan Västeuropa och Asien. Européerna hade sedan medeltiden importerat tropiska varor och senare också textilier som de betalade med guld och silver eftersom deras manufakturvaror inte var prismässigt konkurrenskraftiga. Under 1600-talet drog till exempel det engelska ostindiska kompaniet nytta av detta och importerade stora mängder textilier till Europa, något som skapade oro bland de engelska textilproducenterna som begärde och fick skyddstullar. Importen fortsatte emellertid men nu vidareexporterades varorna till andra länder i Europa, Afrika och Amerika. 

Anledningen till de låga priserna på indiska bomullsvaror var att lönerna i Indien var lägre. Frågan var då om också levnadsstandarden i Indien var lägre än i Europa. Adam Smith, en engelsk ekonom som publicerade sitt livsverk The Wealth of Nations 1776, menade att även om matpriserna var lägre i Indien än i Europa, så var lönerna där ännu lägre. Därför hade de indiska textilarbetarna en lägre levnadsstandard än de engelska. De skildringar som missionärer och diplomater gav av förhållanden i Indien, Kina och Japan bekräftade bilden. Stora delar av befolkningen levde i yttersta armod. Slutsatsen blev därför att levnadsstandarden i Asien var betydligt lägre än i England och övriga Europa redan innan industrialiseringen i väst tagit fart. Vad berodde skillnaderna mellan öst och väst redan före den industriella revolutionen i så fall på?