Källtexter

Humanistportalen publicerar utdrag ur färska svenska översättningar av för- och tidigmoderna texter. Översättningar från äldre språk som kräver specialistkunskaper för att behärskas ger en ingång både i texten själv och dess kulturella kontext. De kan vara till nytta både för forskaren och den allmänintresserade läsaren, särskilt när djupa kunskaper i de äldre språken i världen tenderar att bli en sällsynt vara. Att göra en översättning från ett äldre, inte längre talat språk innebär i sig en forskningsaktivitet, eftersom översättaren vanligen måste arbeta med olika editioner (vetenskapliga utgåvor) av originaltexten och ta ställning till problem, ofta både språkliga och innehållsliga, som texten kan ställa honom eller henne inför. När det kommer ut en översättning till svenska av en text på ett äldre språk visar detta att vi i Sverige ännu har tillgång till den specialistkompetens som översättningen kräver.


 

Bilbliografi

Aristoteles, Retoriken
Översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi, introduktion av Janne Lindqvist Grinde, Retorikförlaget 2012, ISBN 978-91-975226-3-2


Cennino Cennini, Boken om målarkonsten ”Il libro dell’arte”
Översättning, inledning och kommentarer av Karin Forsberg och Bo Ossian Lindberg
Sekel bokförlag, Limhamn 2011, ISBN 978-91-85767-91-5


Filostratos, Om tränarkonsten – Peri gymnastikes
Översättning med kommentar av Paavo Roos, Åströms förlag, Askim 2010
ISBN 978-91-7081-243-9


Hafenreffer, Matthias, Compendium doctrinae coelistis
Utgivet med översättning, inledning och kommentarer. Mit einem deutschen Vorwort av
Bengt Hägglund och Cajsa Sjöberg, Skara stiftshistoriska sällskap (Skara stifthistoriska sällskaps skriftserie: 56), Skara 2010, ISBN 97-91-977366-8-8